Náš tím

Riaditeľ spoločnosti

Frederik Filip Pápai

Hlavnou zodpovednosťou riaditeľa spoločnosti je správne fungovanie firmy, jednotlivých oddelení a zodpovednosť za vykonanú prácu zamestnancov firmy. Nesie zodpovednosť za dokončenie prác a splnenie termínov, organizuje a prideľuje prácu jednotlivým oddeleniam a zároveň hodnotí vykonanú prácu zamestnancov. Organizuje porady, schvaľuje a rozhoduje o prideľovaní odmien. Nadväzuje obchodné vzťahy a rieši vzniknuté pracovné problémy.   


 

Zástupkyňa riaditeľa spoločnosti

Adriána Žoriová

Zástupca riaditeľa spoločnosti zodpovedá a rieši všetky vzniknuté problémy počas neprítomnosti riaditeľa spoločnosti.

Nesie zodpovednosť za vykonanú prácu, dokončenie prác
v časovom limite, schvaľuje a rozhoduje o prideľovaní odmien počas neprítomnosti riaditeľa spoločnosti. Sekretariát firmy

Simona Máziková

Hlavnou úlohou sekretárky je manipulácia s písomnosťami a prideľovanie poradových čísel písomnostiam. Zabezpečuje úpravu úradných a obchodných listov podľa normy a štylisticky správne. Vypisuje adresy na obálky, uchováva pečiatky firmy, vybavuje telefonické rozhovory a vykonáva práce pridelené riaditeľkou firmy.  Obchodné oddelenie

Jana Fazekašová, Patrik Hajdúk, Tamara Štrignerová, Gregor Csatlós

Nesie zodpovednosť za nákup tovaru a služieb, eviduje skladové zásoby a vystavuje písomnosti pri nákupe - objednávky, príjemky, skladové karty. Zostavuje a vypracúva sortiment tovaru a cenník. Zabezpečuje inventúru skladových zásob, realizuje platby za dodaný tovar, eviduje a vybavuje objednávky. Zabezpečuje evidenciu daní na výstupe.


Personálne a ekonomické oddelenie

Michaela Gargušová, Dominik Ďuran

Oddelenie zodpovedá za úplnú a presnú evidenciu zamestnancov vo firme, evidenciu dochádzky a odpracovaného času zamestnancov. Uzatvára pracovné zmluvy pri príjmaní do pracovného pomeru, navrhuje mzdy pre zamestnancov a stará sa o jej výpočet, zabezpečuje styk so zdravotnou a sociálnou poisťovňou. Eviduje všetky právne dokumenty a zodpovedá za riešenie právnych otázok.

Oddelenie účtuje všetky účtovné prípady na základe predložených dokladov, vypočítava odpisy, vedie peniaze v hotovosti, na bankových účtoch a počíta daňovú povinnosť DPH a dane z príjmov, realizuje ročnú účtovnú uzávierku.

Marketingové oddelenie

 Marko Oravec, Simona Lesňáková

Marketingové oddelenie tvorí nové myšlienky, predkladá návrhy, ktoré po schválení riaditeľom firmy realizuje a koriguje. Vypracúva logo, navrhuje firemnú pečiatku, spracúva vizitky a menovky s logom firmy. 


Spracúva prezentačný katalóg, tvorí ponukové listy, pripravuje elektronickú prezentáciu spoločnosti a zostavuje ostatné reklamné a propagačné materiály. Prezentuje firmu navonok, zostavuje prezentačné priestory a pripravuje aktivity na prezentáciu.  

Úzko spolupracuje s marketingovým oddelením a napomáha pri tvorbe katalógu a cenníka. 

Správa webu a informačných technológií

Erik Olejník, Adrián Kiss

Oddelenie spravuje webovú stánku firmy, upravuje a formátuje fotografie, upravuje

prezentačné videá, pravidelne aktualizuje informácie na webe firmy a spravuje náš počítačový systém.

AUTOCENTRUM OA, s. r. o.

NAVŠTÍVTE NÁS

Obchodná Akadémia,          Akademika Hronca 8,                048 01 Rožňava

ZAVOLAJTE NÁM

+421 58 123 456

NAPÍŠTE NÁM

cf.autocentrumoa@gmail.com

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky